خط توليد كنسرو

الف – پاك كردن وشستشو

درابتدا ميبايست لوبيا بوجاري و شن گيري و شستشوي شود با توجه به اينكه اغلب لو بيا هاي مصرفي جهت كنسرو وغيره پاك كرده نميباشندلذا ابتدا بايست لوبيارا پاك كرده وسپس شستشووآنگاه براي كنسروآماده نمود.عمل پاك كردن عبارتست از: بوجاري  وجداسازي لوبياهاي خراب و شن گيري ونيز شستشوي اوليه .

1- بوجاري و شن گيري :دراين مرحله خاروخاشاك موجود درلوبيا سنگها وآشغالهايي كه ازنظرابعاد بزرگتر ويا كوچكترازلوبيا ويا نخود هستندرا جدا نموده ولوبيا (نخود) همراه شنهاي هم اندازه به قسمت بعدي منتقل ميگردد.

 

طول

عرض

ارتفاع

توان مصرفي

جنس بدنه

ظرفيت

250 cm

100 cm

175 cm

2 kw

آهني

1ton/h

 2- شن گيرثانويه وشستشوي : دراين مرحله سنگها و آشغالهائي كه ازنظر ابعاد با لوبيا يكي هستند از لوبيا جدا شده ولوبيا شستشوي اوليه ميگردد وهنگام خروج ازدستگاه شستشوي لوبيا نيزانجام مي پذيرد. (توان مصرفيkw5/1 ،ازجنس آهني 1ton/h)
وان : قبل از عمل پخت ميبايست لوبيا يا نخود خيسانده شود اين عمل دروانهاي استيل درسايزهاي مختلف انجام ميپذيردكه قيمت هر وان براساس سايزآن متفاوت ميباشد.
         

ب – قسمت پخت وبسته بندي :

دراين قسمت پس ازپاك شدن وشستشوي كامل ، لوبيا آماده پخت ميباشدكه عمل پخت طي دومرحله انجام ميپذيرد.مرحله اول تحت عنوان بلانچ كردن قبل ازبسته بندي مرحله  دوم بعدازبسته بندي تحت  عنوان اتوكلاو ميباشد.

ماشين آلات مورد نياز پخت و بسته بندي عبارتست از:

1- سيستم حمل لوبيا به داخل بلانچر : براي حمل لوبيا به داخل بلانچر بسته به نوع بلانچر متفاوت ميباشد.بنابراين سيستمهاي  مختلفي براي اين قسمت پيش بيني خواهدشد.(ابعاددستگاه طولm 5/4،عرض cm70،ارتفاع 3متر)

2- دستگاه بلانچر : دستگاه بلانچر جهت پيش پزي لوبيا انجام ميپذيردكه معمولا باآب داغ اين كارصورت ميگيرد . درسيستمهاي قديمي  ازديگها يا پاتيلهاي دوجداره استفاده ميشدكه اكنون ازدستگاه بلانچر استفاده ميگردد.
ابعاد دستگاه طول 4مترعرض 1مترارتفاع 80/1مترمي باشد.آبگرم غيرمستقيم (سيستم مبدل تمامالوله استيل )باتماس غيرمستقيم بخارآب باتوري فابريك وهايپرهاي ورودي وخروجي توان موتورگيربكس 3kwسيستم كنترل دورديجيتالي باظرفيت 1-2ton/hطرح ايتاليايي
3- پس ازعمل بلانچ كردن لوبيا ميبايست لوبيا كاملاًسورت شده و آماده پر شدن گردد كه اين عمل توسط دستگاه سورتينگ انجام ميپذيرد
دستگاه سورتينگ بطول 4متر عرض 2/1 متر و ارتفاع 80 سانتيمتر تمام استيل ميباشد .

 

4- پس سورت لوبيا ميبايست آن را درقوطي پر نمودكه اين كارتوسط دستگاه سيني پركن انجام مي پذيرد. اين دستگاه حجم معيني ازلوبيارا درداخل هرقوطي قرارميدهد.

5- قوطي رسان : دستگاه قوطي رسان با يك سيني گردان و سيستم شستشوي قوطي توسط بخار آن را آماده پر شدن مينمايد .

6- سس(شربت) ريز: دستگاه سس ريزجهت پركردن قوطي حاوي لوبيا باسس استفاده ميگردد.اين دستگاه بايك مخزن سس جداگانه وسيستم پمپ استيل عمل پركردن سس قوطي هاي لوبيارا انجام ميدهد.

7- مخزن فرمولاسيون سس (شربت ساز) : اين مخزن جهت ساخت سس موردنظر(اضافه كردن  موادلازم وبه فرمول رساندن سس ) استفاده ميگردد.اين مخزن حدود 400 ليترحجم ويايك ميكسرعمل فرمولاسيون را انجام ميدهد.

8- دستگاه اگزاز6 متري : اين دستگاه جهت جداسازي حباب ويا هواي موجود درقوطي لوبيا استفاده ميگردد.
   

9- دربند : دستگاه دربندجهت بستن درب قوطي ها استفاده مي شود


10-اتوكلاو : پس ازبسته شده درب قوطي هاميبايست قوطي جهت پخت نهائي داخل اتوكلاوقرارگيرد.اين دستگاه ضمن انجام پخت تحت فشارعمل پاستوريزه كردن قوطي رانيزانجام ميدهد.

11- اتيكت زن : پس ازسردشدن قوطي ميبايست روي قوطي اتيكت مورد نظركارخانه سازنده محصول زده شود.اين عمل هم ميتواند بادست انجام شود و هم اينكه ازدستگاه اتيكت زني استفاده نمود.

12- دستگاه شرينگ پك : در انتها جهت حمل آسانتر قوطيها جلوگيري از آسيب ظاهري آنها قوطيهاي آماده را در تعدادهاي معين توسط دستگاه شرينگ پك بسته بندي ميكنيم .

فرایند تولید خط  کنسرو :


 
گواهینامه ها